Hieronder treft u onze Privacy Verklaring zoals die voor het laatst is opgemaakt op 1 april 2023

Gevoelig Kind respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van
bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

U accepteert het gebruik van cookies en andere tracking systems. Indien u dit gebruik wenst te weigeren dient u de website te verlaten.
De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is
zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen
1. Website (hierna ook “De website”: Gevoelig Kind, https://www.gevoeligkind.nl/)
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Gevoelig Kind, gevestigd te Tjalk 39, 1231 TT Loosdrecht kvk-nummer: 89743571

Artikel 2 – Toegang tot de website
• De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens
en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire
doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor
ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website
• Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden,
geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten
functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij
wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op
welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische
applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste
verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden
opgevat als stilzwijgende toestemming danwel het afzien van rechtsvervolging.
Deze Privacy Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 april 2023

Artikel 4 – Het beheer van de website
• Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
• de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de
gehele of een gedeelte van de website
• alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met
nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
• de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden
• De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen
van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet
toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid.
U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen
tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de
websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.
De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
• vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
• vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
• De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw
apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich
onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
• Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij
gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens
• Uw gegevens worden verzameld door Gevoelig Kind en (een) externe verwerker(s). Onder
persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect
kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een
identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die
kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of
sociale identiteit.
• De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de
beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw
bestellingen.
• Indien gegevens worden gedeeld met externe verwerkers, waaronder Facebook, dan vervalt de
verantwoordelijkheid van Gevoelig Kind en gaat de verantwoording van de verwerking over op de
betreffende partij.
Deze Privacy Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 april 2023
• Gegevens worden verzameld door en gedeeld met:
o WordPress plug-in
o Active Campaign
o Google Analytics
o Meta

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
• Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissen
van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen
de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten
uitoefenen door contact met ons op te nemen via contact@gevoeligkind.nl.
• Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs,
waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan
worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek.
Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn
indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens
• In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en
waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden
deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze
persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze
privacyverklaring vallen.
• Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de
website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment
van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen
• U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te
ontvangen, kunt u zich via de emails uitschrijven. Lukt dit niet dan stuurt u een mail naar het volgende
adres: contact@gevoeligkind.nl
• Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te
onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad
die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen
geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens
• De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur
zoals deze bij wet is bepaald.
• Verzamelde emailadressen (via de inschrijfformulieren), worden bewaard totdat de eigenaar van het
emailadres de inschrijving ongedaan maakt (middels de uitschrijflink).
Deze Privacy Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 april 2023

Artikel 11 – Cookies
• Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf
van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan
worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen en het inloggen te
vergemakkelijken. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je
informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik
ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
• Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
o Google Analytics (analytische cookie)
o Meta (tracking cookie)
o Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van
informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze
kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van
bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze website bezoekt of vanaf welke pc
het bezoek plaatsvindt.
o Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van
relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke
interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld
gerichte advertenties tonen. Met andere woorden, als je de website https://www.gevoeligkind.nl
bezoekt, dan kan het zijn dat je op basis van dit bezoek een advertentie te zien krijgt op
Meta of via het netwerk van Google Adwords op diverse relevante sites. Tracking cookies
maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met
tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.
• Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op
uw apparatuur worden geïnstalleerd. Tijdens uw eerste bezoek aan de website, verschijnt er een banner
waarmee we u informeren over het gebruik van cookies.
• Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk
besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te
raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-enpost/cookies#faq

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten
• Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten
worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht
• Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de
woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent
deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact
• Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Gevoelig Kind
BV, Sabrina van Dijk, contact@gevoeligkind.nl

Cursus Hoogsensitief Opvoeden

Dapper & Dankbaar Dagboek

dapper en dankbaar dagboek
Het Dapper & Dankbaar Dagboek is een avondritueel in de vorm van een printable full colour journal dat gevoelige kinderen op speelse wijze en in korte tijd meer geluk laat ervaren. Met het dagelijks (samen) beantwoorden van slechts 4 simpele maar krachtige vragen zal je kind zich steeds meer bewust worden van de eigen talenten, de dingen die goed gaan en de focus verleggen naar blije en dankbare momenten. Dit draagt bij aan meer zelfvertrouwen en positiviteit.

De Regenboogtrap

De Regenboogtrap voor hoogsenitieve kinderen
Breintraining en kindermeditatie die jouw prikkelgevoelige kind leert zich te ontspannen, prikkels af te voeren en dichter bij zichzelf te blijven, zelfs als de wereld overweldigt. Resultaat is meer veerkacht, balans en innerlijke rust.

De Piekerballon

De Piekerballon gevoelig kind
Breintraining en kindermeditatie die jouw gevoelige kind helpt zijn zorgen te verlichten en piekergedachten los te laten via een speciale loslaattechniek.
Scroll naar boven